KVKK Metni

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca kişisel verilerinizin işlenme şartları ve haklarınıza ilişkin olarak sizi bilgilendirmek isteriz. Bu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla www.kriptokurdu.com.tr. tarafından siz değerli ziyaretçilerimizi 6698 sayılı KVKK ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösterdiğimizden emin olabilirsiniz.

Bu kapsamda, Şirket, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

·         Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

·         Doğru ve gerektiğinde güncel olma

·         Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

·         İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

·         İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

Kişisel verilerinizin bir bölümü, www.kriptokurdu.com.tr tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir. “Kişisel verilerinizin işlenmesi”, KVKK uyarınca siz ziyaretçilerimizi, üyelerimizi, potansiyel hizmet alıcısı kişileri, çalışan adaylarımızı, çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı, internet sitesi kullanıcılarımızı ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem hakkında bilgilendirme amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.  Faaliyetlerimiz kapsamında , amaçlarımızı belirttiğimiz, aşağıda yer alan verilerimizi toplamaktayız. 1. Kimlik Bilgileri 2. İletişim Bilgileri 3. Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip Bilgileri 4.Mali Bilgiler 5. Diğer Veriler

Veri Kategorisi

Kimlik Bilgileri

Açıklama

Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden toplanır?

Kimlik bilgilerini; üyelerimizden, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, müşterilerimizden, potansiyel hizmet alıcısı kişilerden, platform kullanıcılarımızdan ve  ziyaretçilerimizden toplamaktayız.

İçerik

İsim, soy isim, kullanıcı adı gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi ile memnuniyetinizin sağlanması, müşterilerimizin kimlik bilgilerini iletişim formlarının kayıt altına alınması amacıyla, tabi olduğumuz mevzuat gereği destek hizmeti sağlamak amacıyla, ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Üyelik sırasında paylaşılması istenilen bilgiler vasıtasıyla toplamaktayız

Veri Kategorisi

İletişim Bilgileri

Açıklama

Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden toplanır?

İletişim bilgilerini; üyelerimizden, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, müşterilerimizden, potansiyel hizmet alıcısı kişilerden, platform kullanıcılarımızdan ve  ziyaretçilerimizden toplamaktayız.

İçerik

Elektronik posta adresi, twitter adresi, cep telefonu numarası, diğer telefon numarası, sosyal medya kullanıcı adı gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.Ayrıca,ilgili kişilerle, aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı ve internet ortamındaki formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri Kategorisi

Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip Bilgileri

Açıklama

İlgili kişinin şifreleri, CCTV Kayıtları, Fiziki Erişim ve Giriş Çıkış Kayıtları gibi kişisel verilerdir.

Kimden toplanır?

Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip verilerini üyelerimizden, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, müşterilerimizden, potansiyel hizmet alıcısı kişilerden, platform kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimiden toplamaktayız.

Verinin toplanma amacı

Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip verilerini sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve üye giriş çıkışlarında kolaylık sağlamak amacıyla toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Veri toplama yöntemi

Üyelik esnasında paylaşılan elektronik ortamdaki içerikler.

Veri Kategorisi

Mali Veriler

Açıklama

Beb20 BUSD cüzdan adresi bilgileri, üyelik yapılan borsa isim bilgileri.

Kimden toplanır?

Üyelerimizden ve kullanıcılarımızdan toplamaktayız.

Verinin toplanma amacı

Üyelerin kazanacakları ödüllerin aktarılması için ve sizlere daha faydalı içerikler sunabilmek adına borsalarla ilgili araştırma ve bu hususlarda anket çalışmaları yapılıp, bilgilendirme maili gönderilmek üzere istenilmektedir.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerdir.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı ve internet ortamındaki formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri Kategorisi

Diğer Veriler

Açıklama

Faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir. .

Kimden toplanır?

Bu verileri üye ve ziyaretçilerimizden toplamaktayız..

İçerik

Ziyaret edilen kişi, ziyaret nedeni, ziyaret edilen gün ve tarih gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Ziyaretçilere ait ziyarete ilişkin bilgiler potansiyel hizmet alıcısı kişileri belirlemek amacıyla toplanmaktadır. Ayrıca, güvenlik nedeniyle de bu verileri toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin, verilen hizmetin kalitesini arttırmak veya güvenlik gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.Kanunun 11. Maddesinde belirlenen haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 

Veri sorumlusu sıfatını taşıyan www.kriptokurdu.com.tr’a  yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi, info@kriptokurdu.com.tr  adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine www.kriptokurdu.com.tr  linkinden ulaşabileceğiniz “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”nu kullanabilirsiniz.

 

İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır.

 

kripto kurdu logo

BEKLE!

YouTube kanalımızı ziyaret ettiniz mi?

Cevabınız hayırsa;

Son gelişmelerden ve birçok fırsattan yararlanmak için 

Scroll to Top